Sjekkliste til årsavslutningen

God planlegging og tett dialog mellom oss og våre kunder er viktig, da det vil bidra til at eventuelle avvik blir håndtert samt at det sikrer en mer effektiv årsoppgjørsprosess. Vi har med hjelp av Regnskap Norge laget en «huskeliste» som er ment til hjelp for våre kunder.

 • Lønn. Dersom det finnes utbetalinger til ansatte som foreløpig ikke er medtatt ved kjøring av lønn, er det svært viktig at regnskapsfører får opplysninger om dette snarest.

Naturalytelser. Gi informasjon om eventuelle naturalytelser i arbeidsforhold som ikke er innberettet gjennom året. Husk at dette gjelder ytelser fra både egen arbeidsgiver og forretningsforbindelser. Dette kan f.eks. være varer, aksjer, rentefordel ved rimelige lån, rabatter, tjenester, bruksrettigheter eller andre goder.

 

 • Kassaoppgjør. Foreta kassaoppgjør per 31.12 og husk attestering av den som har gjort opp kassen. Utarbeid bekreftelse på kontantbeholdning per 31.12.
  Driver du varehandel? Husk liste over tilgodelapper og gavekort.
 • Årsoppgave og kontoutskrifter. Lever alle årsoppgaver du mottar fra andre, bankinnskudd og banklån.
  Investeringer i aksjer og andre verdipapirer. VPS oppgaver, årsoppgave over aksje-rente og kombinasjonsfond.

 • Varelager. Foreta varetelling per 31.12. med verdivurdering fordelt på kurante og ukurante varer. Dokumentasjon av varelager skal inneholde en spesifisert oppstilling over varens art, kvantum og verdi for hver enkelt vare, samt en summeringskolonne for de spesifiserte verdiene. Tellelister skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptellingen. Husk egen liste for varer som oppbevares hos andre!

 • Utført, ikke fakturert arbeid. Beholdningsvurdering for utført, ikke fakturert arbeid pr. 31.12. må utarbeides.

 • Tap på kundefordringer. Har du tap på kundefordringer? Send liste over kundefordringer som er tapt til din regnskapsfører. Ved årsavslutning må det også gjøres en dokumentert vurdering av kundefordringer med tapsrisiko.

 • Privatuttak av varer og tjenester. Er det foretatt privatuttak av varer/tjenester fra virksomheten som regnskapsfører ikke har fått opplyst om ennå, må dette ettersendes snarest. Dette gjelder eiere, deltakere og ledende ansatte.

 • Firmabiler. Bilenes kilometerstand per 31.12 må opplyses, samt biltype, modell og registreringsnummer.

 • Nye/endrede avtaler. Nye eller endrede låneavtaler, samt kopi av andre viktige avtaler som påvirker regnskapsføringen. ever kopi av leie- og leasingavtaler, nye eller endrede husleiekontrakter.

 • OTP-avtale. Husk å løpende ajourføre registrerte opplysninger om ansatte og lønnsgrunnlag i A-meldingen og eventuelt hos forsikringsselskapet. Arbeidsgiver må gi opplysninger om hvem de har inngått tjenestepensjonsavtale (org.nr) med i a-meldingen.