Tromsø

Nye regler for bærekraft | Hva har det med regnskap å gjøre?

Bærekraft har blitt et stadig mer fremtredende tema både for bedrifter og samfunnet generelt. Med økende bekymring for miljømessige konsekvenser har det oppstått et behov for nye regler og standarder for virksomheter.

Hos oss i Trygg-økonomi AS, kan du få rådgivning om hvordan din virksomhet kan ta hensyn til viktige aspekter i forhold til miljøet. Vi hos Trygg-Økonomi har stor kunnskap på dette området, og vi har sett en gradvis integrering av bærekraftige prinsipper i regnskapspraksisen. Dette reflekterer et skift mot å inkludere miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn i bedriftens rapportering og praksis, som vi synes er viktig at får mer fokus. 

 

Hva har bærekraft og regnskap med hverandre å gjøre?

 

Bærekraft og regnskap kan virke som to forskjellige verdener, men i dagens stadig mer bevisste forretningsmiljø er de to uatskillelige. Tradisjonelt sett har regnskap vært ensbetydende med tall og økonomiske resultater, mens bærekraft har handlet om å ivareta miljøet og samfunnet. Imidlertid har utviklingen av bærekraftig regnskap endret dette paradigmet. Bærekraftig regnskap handler ikke bare om å rapportere økonomiske tall, men også om å ta hensyn til virksomhetens innvirkning på miljøet, samfunnet og økonomien som helhet. Det inkluderer aspekter som miljøpåvirkning, sosial rettferdighet, menneskerettigheter og samfunnsansvar. Vi i Trygg-Økonomi er opptatt av bærekraftig regnskapspraksis og tar dette på høyeste alvor. 

 

Hvorfor burde din virksomhet ha fokus på bærekraft og regnskap?

 

Bærekraftig regnskap har blitt stadig viktigere for bedrifter av flere grunner. For det første blir bærekraft et stadig mer betydningsfullt kriterium for vurdering i anbudskonkurranser. Bedrifter som kan vise til bærekraftige praksiser har en fordel når det gjelder å vinne kontrakter og tiltrekke seg kunder som verdsetter bærekraft. Videre blir bærekraftig regnskap også regulert i lovverket. Store foretak er pålagt å rapportere om miljømessige, sosiale og økonomiske forhold i tråd med regnskapsloven. Med innføringen av EU-direktivet om bærekraftig finans og andre reguleringer, blir det sentralt for bedrifter å være transparente og rapportere om bærekraftige valg. Vi i Trygg-Økonomi AS kan hjelpe din virksomhet med dyktige regnskapsførere som har bred kunnskap om bærekraftig regskapsføring.

 

Oversikt over viktige lover og regler

 

I bedrifters reise mot bærekraftig regnskap er det avgjørende å forstå de forskriftene og retningslinjene de må forholde seg til. Her er en oversikt over de viktigste forskriftene som påvirker bedrifters bærekraftige praksis:

  • Regnskapsloven: Regnskapsloven krever at store foretak må rapportere om miljømessige, sosiale og økonomiske forhold. Dette inkluderer aspekter som miljøforhold, arbeidsmiljø, likestilling, ikke-diskriminering og samfunnsansvar.
  • Åpenhetsloven: Innført for å styrke åpenheten om forhold på produksjonssteder knyttet til varer eller tjenester som tilbys. Dette gjelder for over 8 000 norske virksomheter og legger til rette for økt åpenhet.
  • EU-direktiver: EU har innført flere direktiver som påvirker bærekraftig regnskap. Dette inkluderer Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som krever økt rapportering om bærekraft for store foretak, og Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), som stiller krav til finansmarkedsdeltakere og -rådgivere om å publisere oppdatert informasjon om bærekraft.
  • Lov om bærekraftig finans: Denne loven har som formål å styrke investorbeskyttelsen ved å gjøre det lettere for investorer å identifisere bærekraftige investeringsprodukter og -tjenester. Den krever blant annet at informasjon om bærekraft skal inkluderes i årsrapporter.
  • Standarder for bærekraftsrapportering: Det eksisterer ulike standarder for bærekraftsrapportering, inkludert FNs bærekraftsmål og European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Disse standardene gir retningslinjer for hvordan bedrifter kan rapportere om sin bærekraftige praksis.

 

Trenger du hjelp med regnskap i Tromsø?

 

Dersom du ønsker mer informasjon, eller detaljer om lover og regler som gjelder for bærekrafting regnskapsføring, kan du ta kontakt med oss i Trygg Økonomi AS. Vi er et regnskapsfører-firma som tilhører Tromsø. Våre regnskapsførere har lang og bred erfaring på mange ulike områder, blandt annet bærekrafting virksomhetspraksis. Dersom dette er noe du kunne tenke deg å høre mer om kan du kontakte oss i dag.

Hva er bærekraftig regnskap?

Bærekraftig regnskap handler om å integrere miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn i bedrifters rapportering og praksis. Det innebærer å rapportere om virksomhetens påvirkning på miljøet, samfunnet og økonomien, samt å sette mål og implementere tiltak for å redusere negativ påvirkning og øke positiv innvirkning.

Hvilke forskrifter må bedrifter følge når det gjelder bærekraftig regnskap?

Bedrifter må følge regnskapsloven, som krever at store foretak rapporterer om miljømessige, sosiale og økonomiske forhold. I tillegg påvirkes de av EU-direktiver som Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Åpenhetsloven og andre nasjonale og internasjonale standarder for bærekraftsrapportering er også relevante.

Hvorfor er bærekraftig regnskap viktig for bedrifter?

Bærekraftig regnskap er viktig fordi det hjelper bedrifter med å oppfylle lovpålagte krav, styrke omdømmet, tiltrekke investorer og samarbeidspartnere, og møte forventningene fra interessenter som kunder og offentlige myndigheter. Det bidrar også til å sikre at bedriftens drift er ansvarlig og bærekraftig på lang sikt.