Ferie og feriepenger

Feriepenger er ikke, som noen synes å tro, en gave fra staten, men tjenes opp året før og utbetales i stedet for lønn når man tar ferie.

Arbeidstakere som ikke jobbet foregående år, har likevel rett til å ta fri, men det blir i så fall uten lønn. Slike arbeidstakere kan derfor som regel la være å ta ut ferie.

Hvor mye feriepenger man får, beror på feriepengegrunnlaget, som består av lønn, bonus og alt vederlag som er utbetalt som godtgjørelse for personlig arbeidsinnsats. Av dette får man minimum 10,2 % i feriepenger (arbeidstakere over 60 år med rett på ekstra ferie får 12,5 %).

Feriepengene utbetales uten skattetrekk, men inngår i arbeidstakeres skattbare inntekt. Dette løses ved at det trekkes høyere skatt på de øvrige månedene. Når et arbeidsforhold opphøres, utbetales imidlertid utestående feriepenger med skattetrekk.

Man har ikke bare rett på, men også plikt til å avvikle ferien. Etter ferieloven har man krav på fire uker og en dag ferie, men svært mange har en femte ferieuke inkludert i tariffavtale eller annen avtale.

Arbeidstakere har krav på minst tre uker sammenhengende ferie i den såkalte hovedferieperioden (1. juni – 30. september). Arbeidtakere og arbeidsgiver skal drøfte når ferie skal avvikles, men arbeidsgiver har rett til å bestemme når ferien skal tas ut.

Inntil 12 feriedager kan overføres neste år, om det foreligger en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidtaker om dette. Feriepengene som følger dagene skal da også overføres neste år.

Det er ikke tillatt for arbeidstakere å droppe ferie mot å få ekstra lønn.

 

Ved sykdom i ferien, overføres de berørte feriedagene til neste år. Slik sykdom må dokumenteres med legeerklæring – egenmelding er ikke nok i slike tilfeller. Ved fødsels- og omsorgspermisjon, forskyves permisjonen tilsvarende om man tar ferie i permisjonstiden.

Merk at selvstendige næringsdrivende og frilansere vanligvis ikke har rett på feriepenger.