5 kjappe med Frank Odin Landbakk Johansen

Takk til Frank Odin Landbakk Johansen, daglig leder og autorisert regnskapsfører i Trygg-Økonomi AS, som svarer på denne utgavens 5 kjappe

HVA OPPTAR DEG PROFESJONELT AKKURAT NÅ?

Trygg-Økonomi ønsker å være den nærmeste rådgiver til våre kunder og næringslivet. For oss er det viktig å bygge en solid sosial kompetanse. Forståelse for kundens behov oppnås gjennom tett og god dialog.

Vi ønsker å bidra til at våre kunder har fokus på å videreutvikle bærekraftige forretningsmodeller. Bærekraft blir stadig viktigere og bør ta større plass i forretningsmodellen. Det bidrar til å sikre verdiskapning og lønnsomhet. Med økt fokus på bærekraft vil vi og våre kunder være bedre i stand til å møte endringer både i lovverk og øvrige ytre rammevilkår.

HVA HAR VÆRT DEN STØRSTE UTFORDRINGEN FOR DEG PROFESJONELT DEN SISTE TIDEN?

Den teknologiske omstillingen som vi sammen med våre kunder har vært igjennom de siste årene, har vært både lærerik og utfordrende. Det å skape forståelse i næringslivet om at det er smart og nødvendig å følge den teknologiske utviklingen og det å synligjøre de muligheter ny teknologi bringer med seg, har vært litt utfordrende.

Når skybaserte systemer og digitale løsninger er etablert og utnyttes optimalt, vil både vår kunde og vi som rådgiver oppleve en ny hverdag. Investering i fornyet teknologi fordrer imidlertid at samhandlingen mellom oss og våre kunder er god, fra starten av. Det er derfor viktig på et tidlig tidspunkt å skape felles forståelse for rollefordelingen i oppdraget. I implementeringen av de tilgjengelige teknologiske løsningene bør man derfor sette av godt med tid med kunden for å sette sammen en arbeidsmodell som gir størst mulig gevinst ved bruk av ny teknologi. Det å skape forståelse for at det er viktig å investere i dette tidsforbruket er ikke alltid like lett.

HVORDAN HAR DU LØST UTFORDRINGEN?

Ved å involvere alle ansatte i prosessen. Dersom de ansatte får eierskap til endringsprosesser har man langt på vei lyktes i å løse utfordringen. Når de som er nærmest kunden er med på å utforme strategi, planlegging og gjennomføring av implementering av ny teknologi, vil kommunikasjonen og dialogen med kundene være mye mer treffende og tilpasset den enkelte.

DEL EN POSITIV OPPLEVELSE FRA JOBBEN DEN SISTE TIDEN, OG FORTELL HVORFOR DU HAR OPPLEVD DETTE SOM POSITIVT. 

Vi har i høst fokusert på å informere kundene om potensialet som ligger i skybasert regnskap med automatiske løsninger, noe som har gjort at nesten alle kundene våre har flyttet regnskapene til Tripletex. En kunde var skeptisk til å foreta en så stor omstilling, men da de bestemte seg for å flytte regnskapet til Tripletex, gjorde de det til gjengjeld hundre prosent. Fra selskapet besluttet å benytte skybasert regnskap, gikk det svært kort tid før systemet ble tatt i bruk, med integrasjon mot tredjepartssystemer, bruk av aktuelle apper, godkjenning av faktura på mobiltelefonen og full opplæring av sine ansatte.

Kunden som var sist med å implementere Tripletex, er nå blant de som nyttiggjør systemet best. Det synes jeg har vært givende å oppleve.

BESKRIV REGNSKAPSBRANSJEN 5 ÅR FREM I TID

Om fem år er flere av regnskapsbyråene mer proaktive enn status er i dag. Fokus på rådgivning, teknologi, og sosial kompetanse vil være implementert i stor del av bransjen, også for de mindre kontorene.